«Мягкая кровля” (Бомпeши нарм) — корхонаи мавод{ои бомпeшb ва изолятсионb

Ки мо истеҳсол?

Дар бораи корхона

Аз рeзи оuози фаъолият дар соли 1932 корхонаи “Мягкая кровля” ро[и тeлонии инкишофро тай кардааст ва дар айни замон рушдро идома дода, мавод[ои муосири бомпeширо исте[сол мекунад. Корхонаи XСП “ЕТ-Пласт”, ки дар заминаи корхонаи “Мягкая кровля” ташкил шудааст, маводи гармиму[офизаткунандаи экологиро исте[сол мекунад. Ба талабот[ои бозор ва мизоxон xавоб гардонида, корхонаи “Мягкая кровля” ва “ЕТ-Пласт” ма[сулоти исте[солшавандаро такмил меди[анд ва дар натиxа сифати [аёти мардумро бе[тар мекунанд.

Корхонаи “Мягкая кровля”

Корхонаи “Мягкая кровля” – яке аз корхона[ои пешrадами исте[соли мавод[ои бомпeшb ва гидроизолятсионb мебошад.

Корхонаи “Мягкая кровля” – яке аз корхона[ое мебошад, ки нисбат ба итти[одия[ои калони раrиб мустаrилияти фаъолияти худро ниго[ доштааст. Мо ба талабот ва имконият[ои мизоxон босуръат xавоб меди[ем, оиди фаъолияти худ rарор[оро мустаrилона rабул менамоем ва тан[о ба маълумот ва вазъияти воrеии бозори мавод[ои бомпeшb такя менамоем.

Ма[сулоти корхонаи “Мягкая кровля” дар сохтмони саноатb ва ша[рвандb ба таври васеъ истифода мешавад. Корхона [ам мавод[ои бомпeшии анъанавb дар асоси картон (рубероид РКП – 350, РКК-400, рубемаст, rоuази битумb, пергамин) ва [ам мавод[ои муосири бомпeширо исте[сол мекунад. Яке аз он[о Армокров (бомпeши симтeрдор) – маводи муосири полимерb-битумии бомпeшии дар асоси синтетикb исте[солшуда мебошад. Мавод[ои монанди Армокров - Унифлекс, Бикроэласт, Эластоизол, Стеклоэласт, Линокром, Бикрост, Стекломаст, Гидроизол мебошанд.

Хусусият[ои бе[амтои Армокров барои истифода аз xониби истеъмолкунандагон ба[ои шоиста гирифтаанд, бинобар ин бо эътимоди комил гуфтан мумкин аст, ки Армокров – маводи пешrадамтарин байни мавод[ои бомпeшb ва гидроизолятсионb мебошад.

Инчунин XСП “Мгякая кровля” картони бомпeшb, барои rуттb, картони [амвор барои борпечкунии ширешшуда, rоuази борпечкунb, мастикаи битумb-резинb, маводи [амворкунанда (праймер)-и битумb, битуми ро[созb, мастикаи бомпeшb (гарм), мастикаи гудронии сохтмонb (гарм), битуми нафтии сохтмониро исте[сол мекунад.

Корхонаи “Мягкая кровля” дар савдо[ои пудратие, ки аз xониби Агентии Федералии захира[ои давлатb (Росрезерв) гузаронида шудаанд, дар озмун[ои зерин uолиб омадааст:

Корхонаи «ЕТ-Пласт»

XСП «ЕТ-пласт» мо[и майи соли 2003 дар заминаи XСП “Мгякая кровля” барои исте[соли ма[сулоти нав – тахта[ои пенополистиролии ППС ташкил шудааст. Тахта[ои пенополистиролии XСП “ЕТ-пласт” – яке аз мавод[ои аз xи[ати нарх rобили rабул мебошад, ки бо муста[камии баланд ба таъсири сарборb, гармигузаронии кам, устувории хуб ба таъсири биологb ва атмосферb фарrият дорад.

Корхонаи «ЕТ-пласт» пенополистироли чоркунxаи худхомeшшавандаро дар хатти муосири худкори ширкати HIRSCH (Италия) исте[сол мекунад.

Тахта[ои пенополистиролии ППС исте[соли XСП “ЕТ-Пласт” мувофиrи ГОСТ 15588-2014 исте[сол мешаванд ва сифати ма[сулот аз маводи монанди хориxb фарrият надорад. Тахта[о [амчунин тибrи андоза[ои фармоишгар исте[сол мешаванд.

Инчунин XСП “ЕТ-пласт” rолабдевор[ои яклухт, полистироли заррашакли кафкдодашуда, термоконтейнер[о, борпечи му[офизатb, мех[о барои воридкунb ба блок[ои бетонb исте[сол мекунад.

Ба намояндагии интернетии XСП «Мягкая кровля» хуш омадед!

Корхонаи «Мягкая кровля» дилер[оеро, ки бо фурeши ма[сулот[ои сохтмонb машuул астанд ва ташкилот[ои сохтмониеро, ки бо истифода аз бомпeши лeлашакл, мавод[ои гидроизолятсионb ва гармиизолятсионb, картон ва rоuаз кор[ои сохтмониро иxро мекунанд, ба [амкорb даъват менамояд.

Ширкати исте[солии мо яке аз ширкат[ои пешrадам дар бозори мавод[ои гидроизолятсионb, гармиизолятсионb ва rоuази Россия ма[суб ёфта, дар давоми да[сола[о таъмнотгари боэътимоди ма[сулоти мазкур дар тамоми [удуди Россия ва кишвар[ои ИДМ мебошад. Ба туфайли номгeи васеъи ма[сулот, сифати бенуrсони мавод[ои сохтмонb ва сиёсати комилан мувофиrи нархгузорb мо ба эътироф ва миннатдории [азор[о мизоxон ноил гаштем!

Мо шарикони кордон ва дилер[ои навро интизорем ва ба он[о шарт[ои инфиродии [амлу наrл ва пешни[од[ои махсусро пешкаш мекунем.

Тамоми ма[сулоти корхона аз ашёи хоми баландсифат бо риояи rатъии технология[о дар таx[изоти муосир исте[сол шуда, аз назорати сахти сифат мегузарад. Мо ба боварии дилер[о ва ширкат[ои сохтмонии сершумор аз Самара, минтаrа[о ва кишвар[ои ИДМ сазовор гардидем. Ма[сулоти мо барои сифати баланд, хусусият[ои нотакрор ва мe[лати дарози истифода дар бозори Россия ва берун аз он ба[ои баланд дорад. Барои мо, дар навбати аввал, [аловати мизоxон му [им аст ва бинобар ин ба кори инфиродb бо шарикон эътибори махсусан калон меди[ем.

Барои чb бевосита бо исте[солкунанда кор кардан лозим аст?

Барои он, кик ор бо дилер[о ва ширкат[ои сохтмонb барои мо самти афзалиятнок мебошад. Агар шумо [оло таъминотгари худ дошта бошеду вале сифати мавод[о, нарх[о ва шарт[ои дастрасии мол шуморо rонеъ нагардонад, ва шумо аз исбот кардани бегуно[ии худ дар назди мизоxон барои ма[сулоти бесифат ёки ба ваrти дигар монондани насб монда шуда бошед – Шумо бояд фавран исте[солкунандаро иваз намоед. Дар [амкорb бо корхонаи «Мягкая кровля» шумо аз сифат, мe[лати исте[сол ва дастрасии мавод[ои лозимb асло ташвиш намекашед.

Агар шумо [оло таъминотгари худ дошта бошеду ба шумо [амааш маъrул бошад [ам шумо дар [ар [ол ба ширкати мо эътибор ди[ед. Э[тимол, мо барои шумо шарт[ои боз [ам муфидро пешкаш карда метавонем ёки ба таъминотгари «захиравии» мавод[ои бомпeшb, гармиизолятсионb, картон ва rоuаз табдил ёбем ва мо дар ваrти зарурb ба Шумо ма[сулоти босифатро дар мe[лат[ои зикргардида ва бо нарх[ои комилан мувофиr пешни[од менамоем.

Дар [амкорb бо мо шумо бартири[ои зеринро доро мегардед:

Харитаи дастраси[ои байналмилалb

Сертификат[о ва [уxxат[о

Ширкати «Мягкая кровля» сифати баландтарин, бехатарb ва нотакрории ма[сулоти худро бо [уxxат[о тасдиr менамояд. Дар rисми мазкур эъломия[о дар бораи мутобиrат, маълумотнома[о дар бораи сертификатсия ва суратxаласа[ои санxиш[ои озмоишии амалкунанда инъикос мегарданд.

XСП «Мягкая кровля» — яке аз исте[солкунанда[ои калонтарини мавод[ои сохтмонии Россия


Мо барои мизоxони худ да[[о номгeи ма[сулот[ои сохтмонии лeлашакли бомпeшb, гидроизолятсионb ва гармиизолятсионии исте[соли худро пешни[од менамоем.

Сифати баланди ма[сулот

Бо сертификат[ои мутобиrати сифат тасдиr гардидааст

Сертификат[оро дидан

Шуъбаи логистикии худ

Ма[сулотро ба нуrтаи дилхо[и дунё дастрас мекунем

Харитаи дастраси[оро дидан

Шароит[ои муфиди [амкорb

Имконияти паст кардани нарх [ангоми калон шудани [аxм

{амкорb
Чанде раrам{о
>50 млн. м² мавод[ои бомпeшии лeлашакл дар як сол
>600 млн. м³ самаранокии солонаи таx[изоти мавод[ои гармиизолятсионb
>1000 тонна картон ва rоuаз дар як мо[
 • Мавод{ои бомпeшb ва гидроизолятсионb
 • Битум{о ва мастика{о
 • Пенополистирол
 • Картон ва rоuаз

Армокров

Армокров — маводи муосири лeлашакли битумb-полимерии бомпeшb ва гидроизолятсионb буда, он барои сохтани rолини бомпeшии бино[о ва иншоот[ои таъиноти гуногун ва гидроизолятсияии та[курси[о, кeпрук[о, наrб[о пешбинb шудааст. Армокров аз асоси нопeс (полиэстер, матои шишагин, катони шишагин, матои омехта) иборат буда аз [ар ду тарафаш бо бандандаи битумb-полимерb рeпeш карда шудааст. Ба ТУ 5774-024-00287823-2014 мувофиrат мекунад.

Аломат[ои тамuа[о дорои асос[ои зерин мебошанд: Э — матои полиэфирии бофтанашуда (полиэстер), Х — катони шишагин, Т — матои шишагин; ва навъи рeпeш: П — пардаи [ифзкунандаи полимерb, К — поши калони маъданb.

Армокров-Премиум

 • Маводи битумb-полимерии (SBS-таuйирдодашуда) бомпeшb ва гидроизолятсионb;
 • {арорати rаишb дар сабикаи R = 25 мм на беш аз -25˚C;
 • {арорати мeртии банданда на беш аз -30˚C;
 • Гармитобоварb на кам аз +100˚С;
 • Мe[лати меъёрии хизмат — на кам аз 25 сол.

Навъ[ои исте[солшаванда:
ЭКП-5.0, ЭПП-5.0

Армокров-Бизнес

 • Маводи битумb-полимерии (SBS-таuйирдодашуда) бомпeшb ва гидроизолятсионb;
 • {арорати rаишb дар сабикаи R = 25 мм на беш аз -20˚C;
 • {арорати мeртии банданда на беш аз -20˚C;
 • Гармитобоварb на кам аз +95˚С;
 • Мe[лати меъёрии хизмат — на кам аз 20 сол.

Навъ[ои исте[солшаванда:
ЭКП-4.5, ЭПП-3.5, ТКП-4.5, ТКП-4.0, ТПП-3.5, ТПП-3.0, ХКП-4.0, ХПП-3.0

Армокров-Оптим

 • Маводи битумии бомпeшb ва гидроизолятсионb дар асоси битуми оксидшуда;
 • {арорати rаишb дар сабикаи R = 25 мм на беш аз 0˚C;
 • {арорати мeртии банданда на беш аз -15˚C;
 • Гармитобоварb на кам аз +80˚С;
 • Мe[лати меъёрии хизмат — на кам аз 10 сол.

Навъ[ои исте[солшаванда:
ТКП-3.7, ТПП-3.0, ХКП-3.7, ХПП-3.0

Армокров-Базис

 • Маводи битумии бомпeшb ва гидроизолятсионb дар асоси битуми оксидшуда;
 • {арорати rаишb дар сабикаи R = 25 мм на беш аз 0˚C;
 • Гармитобоварb на кам аз +80˚С;
 • {арорати мeртии банданда на беш аз -15˚C
 • Мe[лати меъёрии хизмат — на кам аз 7 сол.

Навъ[ои исте[солшаванда:
ТКП-3.7, ТПП-2.5, ТПП-2.2, ХПП-2.5, ХПП-1.9

Рубемаст

Рубемаст — маводи лeлашакли битумист, ки бо ро[и рeпeшии дутарафаи омехтаи пeшиш ба картони бомпeшии бо битум таршуда исте[сол мешавад. Сохти бомпeш[о истифодаи мастика[ои ширешшавандаро пешбинb намекунад. Барои сохти rабат[ои болоb ва поёнии rолини бомпeшb истифода бурда мешавад. Дар намуди лeлача[о бо майдони 10 кв. м, васегии 1000 мм исте[сол мешавад. Аз рeи ТУ 21-5744710-505-90 исте[сол мешавад.

Рубемаст РНК-400-1,5

Маводи лeлашкалb битумии бомпeшb бо поши калондона аз тарафи рeb ва пардаи полиэтиленb аз тарафи поёнии мато. Барои сохтани rабати болоии rолини бомпeши истифода мешавад.

 • Рeпeшии болоb/поёнb — Асбогал/парда
 • Гармитобоварb — дар атрофи 80 °С
 • Обногузарb дар фишори 0,001 МПа дар давоми 72 с.
 • {арорати rаишb дар сабикаи R = 25 мм на беш аз 5±1 °С
 • Талафи пош, на беш аз, г/намуна — 3,0

Рубемаст РНП-350-1,5

Маводи гудозандаи лeлашакли битумии бомпeшb бо пардаи полиэтиленb аз [ар ду тарафи мато. Барои rабати болоии rолини бомпeшb бо rабати [имоя ва rабати поёнии rолини бомпeшb истифода мешавад.

 • Рeпeшии болоb/поёнb — Парда/парда
 • Гармитобоварb — Дар атрофи 80 °С
 • Обногузарb дар фишори 0,001 МПа дар давоми 72 с.
 • {арорати rаишb дар сабикаи R = 25 мм на беш аз 5±1 °С

Рубероид

Рубероид бо ро[и тар кардани картони бомпeшb дар битум[ои нафтb бо рeпeшии минбаъда ба [ар ду тарафи матои омехтаи матоb иборат аз омехтаи битуми рeпeшb ва пуркунанда ва пош исте[сол мешавад. Мавод[ои лeлашакли бомпeшb ва гидроизолятсионb бо ёрии мастикаи битумb фарш карда мешаванд. Со[аи васеъи истифода дорад – аз сохтани бомпeш то гидроизолятсияи конструксия[ои сохтмонb. Дар шакли лeлача[о бо майдони 15 ва 10 кв.м (вобаста ба навъаш), васегии 1000 мм исте[сол мешавад.

Рубероид РКК-350

Рубероиди бомпeшb бо поши калондона, барои сохтани rабати болоии rолини бомпeши истифода мешавад. Поши калондона маводи бомпeширо аз таъсири шуоъи офтоб [имоя мекунад ва дар оrибат мe[лати хизмати бомпeшро дароз. ГОСТ 10923-93.

 • Рeпeшии болоb/поёнb — Асбогал/талкомагнезит
 • Гармитобоварb — Дар атрофи 80 °С
 • Обногузарb дар фишори 0,001 МПа дар давоми 72 с.
 • {арорати rаишb дар сабикаи R=25 мм на беш аз 5±1 °С
 • Талафи пош, на беш аз, г/намуна — 3,0

Рубероид РКП-350

Рубероиди бомпeшb бо поши чангшакл, барои сохтани rабати болоии rолини бомпeшb бо rабати [ифзкунанда, барои rабат[ои поёнии rолини бомпeшb ва гидроизолятсияи конструксия[ои сохтмонb пешбинb шудааст. ГОСТ 10923-93.

 • Рeпeшии болоb/поёнb — Талкомагнезит/талкомагнезит
 • Гармитобоварb — Дар атрофи 80 °С
 • Обногузарb дар фишори 0,001 МПа дар давоми 72 с.
 • {арорати rаишb дар сабикаи R=25 мм на беш аз 5±1 °С

Рубероид РКП-350(О)

Рубероиди бомпeшb бо поши чангшакл, барои сохтани rабати болоии rолини бомпeшb бо rабати [ифзкунанда, барои rабат[ои поёнии rолини бомпeшb ва гидроизолятсияи конструксия[ои сохтмонb пешбинb шудааст. ТУ 5774-006-00287823-2003.

 • Рeпeшии болоb/поёнb — Талкомагнезит/талкомагнезит
 • Гармитобоварb — Дар атрофи 80 °С
 • Обногузарb дар фишори 0,001 МПа дар давоми 72 с.
 • {арорати rаишb дар сабикаи R=25 мм на беш аз 5±1 °С

Рубероид РПП-300(О)М

Рубероид бо поши чангшакл, барои сохтани rабати поёнии rолини бомпeшb пешбинb шудааст. ТУ 5774-009-00287823-2004.

 • Рeпeшии болоb/поёнb — Талкомагнезит/талкомагнезит
 • Гармитобоварb — Дар атрофи 80 °С
 • Обногузарb дар фишори 0,001 МПа дар давоми 72 с.
 • {арорати rаишb дар сабикаи R=25 мм на беш аз 5±1 °С

Пергамин

Пергамин маводи лeлашакли берeйпeш буда, бо тар кардани картони бомпeшb дар битум[ои нафтb гирифта мешавад. Маводи андова мебошад. Барои сохтани rабати поёнии rолини бомпeшb ва барои [имоя аз бухор истифода мешавад. Дар намуди лeлача[о бо майдони 20 кв.м, васегии 1000 мм исте[сол мешавад.

Пергамин П-350

Маводи лeлашакли берeйпeш буда, бо тар кардани картони бомпeшb дар 350 битум[ои нафтb гирифта мешавад. Маводи андова мебошад. Барои rабат[ои поёнии rолини бомпeшb пешбинb шудааст. ГОСТ 2697-83.

 • Обногузарb дар фишори 0,001 МПа дар давоми 10 даrиrа
 • {арорати rаишb дар сабикаи R=25 мм на беш аз 5±1 °С

Пергамин П-300

Маводи лeлашакли берeйпeш буда, бо тар кардани картони бомпeшb дар битум[ои нафтb гирифта мешавад. Маводи андова мебошад. Барои rабат[ои поёнии rолини бомпeшb пешбинb шудааст. ТУ 5774-021-00287823-2013.

 • Обногузарb дар фишори 0,001 МПа дар давоми 10 даrиrа
 • {арорати rаишb дар сабикаи R=25 мм на беш аз 5±1 °С

Пергамин П-300(О)

Маводи лeлашакли берeйпeш буда, бо тар кардани картони бомпeшb дар битум[ои нафтb гирифта мешавад. Маводи андова мебошад. Барои rабат[ои поёнии rолини бомпeшb пешбинb шудааст. ТУ 5774-021-00287823-2013

 • Обногузарb дар фишори 0,001 МПа дар давоми 10 даrиrа
 • {арорати rаишb дар сабикаи R=25 мм на беш аз 5±1 °С

Пергамин П-250(О)

Маводи лeлашакли берeйпeш буда, бо тар кардани картони бомпeшb дар битум[ои нафтb гирифта мешавад. Маводи андова мебошад. Барои rабат[ои поёнии rолини бомпeшb пешбинb шудааст. ТУ 5774-021-00287823-2013.

 • Обногузарb дар фишори 0,001 МПа дар давоми 10 даrиrа
 • {арорати rаишb дар сабикаи R=25 мм на беш аз 5±1 °С

Битуми нафтии сохтмонb

Дар со[а[ои бисёри сохтмонb истифода бурда мешавад: барои гидроизолятсия кардани конструксия[ои сохтмонb, гидроизолятсия ва таъмири бомпeши [амвор ; гидроизолятсияи берунаи иншотт[ои пeлодb, хиштb, бетонb, чeбин, сангb; гидроизолятсияи кeпрук[о, наrб[о, кон[о; барои омода намудани сат[[о ба минбаъд рeйпeш намудани мавод[ои гудозанда; [амчун асос барои исте[соли праймери битумb ё мастикаи битумb истифода мешавад. Яке аз ма[сулот[ои коркарди нафт буда, бо ёрии оксидшавии ма[сулот[ои боrимондаи таrтири бевоситаи нафт ва омехта[ои он[о бо асфалт ва xав[ари исте[соли равuанb гирифта мешавад.

Битум[ои сохтмонии нафтb мувофиrи талаботи ГОСТ 6617-76 «Битум[ои нафтии сохтмонb», регламенти техникb, ки бо тартиби муrаррар гардида тасдиr шудааст, исте[сол мешаванд.

Битум[ои нафтии сохтмонb дар халта[ои rоuазии чорrабата бо рeйпeши силиконb бо вазни холиси 40±0,5 кг исте[сол карда мешаванд.

Навъ[ои исте[солшаванда: БН 70/30, БН 90/10

Мe[лати кафолатии ниго[дории битум[ои нафтии сохтмонb — 12 мо[.

Номгeи нишонди{андаБН 70/30БН 90/10
Чуrурии даромадани сeзан дар 25°C; 0.1 мм21-405-20
{арорати нармшавb, °C, на кам аз70-8090-105
Ёзандагb дар 25°C, на кам аз3,01,0
{арорати алангагирb, °C, на кам аз240240
Миrдори халта[о дар зарфмонак2424
Вазн, кг/халта4040

Мастикаи битумb-резинии (хунук) «Мягкров»

Мастикаи битумb-резинb (хунук) барои таъмири бомпeш, гидроизолятсияи конструксия[ои сохтмонb, ширеш кардани мавод[ои лeлашакли бомпeшb истифода бурда мешавад. Пеш аз истифода гарм кардани он зарур нест. Дар зарфи металлии [авоногузар (чалак[о) борпечшуда фурeхта мешавад. Хамираи якхелаи часпанда-моеъ иборат аз бандандаи органикb (битуми нафтии сохтмонb), пуркунанда (пора[ои резинb), [алкунанда, пластификатор аст. Аз рeи ТУ 5775-015-00287823-2010 исте[сол мешавад.

Навъ[ои исте[солшаванда: МБР-Х-65, МБР-Х-75, МБР-Х-90, МБР-Х-100

Мe[лати кафолатии ниго[дории мастика[ои битумb-резинb (хунук) — 12 мо[ аз санаи исте[сол.

Номгeи нишонди{андаМБР-Х-65МБР-Х-75МБР-Х-90МБР-Х-100
Муста[камии шартb, МПА (кгс/см²), на кам аз0,2(2,0)0,2(2,0)0,2(2,0)0,2(2,0)
Дарозшавии нисбb [ангоми кафидан, %, на кам аз100100100100
Муста[камии пайвастшавb бо асос, МПА (кгс/см²), на кам аз0,1(1,0)0,1(1,0)0,1(1,0)0,1(1,0)
Xаббиши об дар давоми 24 с., % аз рeи вазн, на беш аз2222
Rаишb дар сабика бо лeндашавии 5,0±0,2 мм, дар [арорати, °С, на беш аз-15-15-5-5
{арорати нармшавb, °С, на кам аз657590100
Обногузарb [ангоми санxиш дар давоми на кам аз 72 с., дар фишори на кам аз 0,001 МПА (0,01 кгс/см²)Дар намуна аломат[ои даромадани об намоён мешаванд
Миrдори чалак[о дар зарфмонак36
Вазн, кг/чалак18

Мастикаи битумии бомпeшии гарм

Мастика барои сохтани борпeш[ои лeлашакл, инчунин бомпeш[ои мастики ибо мавод[ои шиша симтeркашидашуда, гидроизолятсияи бомпeш[о пешбинb шудааст. Мастика аз бандандаи битумb, пуркунанда (талкомагнезит) ва илова[ои технологb иборат аст. Дар [олати гарм истифода мешавад.

Мувофиrи ГОСТ 2889-80 «Мастикаи битумии бомпeшии гарм. Шарт[ои техникb», регламенти технологии бо тартиби муrарраргардида тасдиrшуда исте[сол карда мешавад.

Мастика ба халта[ои rоuазb бо rабати зиддиадгезионb бо вазни холиси 40 кг борпеч карда мешавад.

Навъ[ои исте[солшаванда: МБК-Г-55, МБК-Г-65, МБК-Г-75, МБК-Г-85, МБК-Г-100

Мe[лати кафолатии ниго[дории мастика[ои битумии бомпeшии гарм — 12 мо[ аз санаи исте[сол.

Номгeи нишонди{андаМБК-Г-55МБК-Г-65МБК-Г-75МБК-Г-85МБК-Г-100
Гармитобоварb дар давоми 5 с., ºС, на кам аз55657585100
{арорати нармшавb, °С, на кам аз55-6068-7278-8288-92105-110
Rаишb дар [арорати 18±2 ºС дар ме[вари бо диаметри, мм1015203040
Миrдори об25-3025-3025-3025-3025-39
Миrдори пуркунанда, % аз рeи вазнНишона[о
Миrдори халта[о дар зарфмонак24
Вазн, кг/халта40

Та[ранги битумии «Мягкров» (праймер)

Та[ранг (праймер) барои тайёр намудани (та[рангмолии) асоси бетонb, кашида[ои бетонb-регb, сат[[ои о[анбетон, хиштb, бетонb ва дигар сат[[ои масомадор, шахшeл ва чангдор барои зиёд намудани пайвастшавии асос бо мавод[ои гудозанда пеш аз гузоштани мавод[ои бомпeшb ва гидроизолятсионb пешбинb шудааст. Барои гидроизолятсияи муваrrатии конструксия[ои сохтмонb ва [имоя намудан аз зангзанb; барои ловидани конструксия[ои сохтмонb, хишт[ои бетонb, сутун[ои бо хок алоrакунанда истифода бурдан мумкин аст.

Та[ранг (праймер) ма[лули битум[ои нафтb бо [арорати нармшавии на кам аз 70 °С дар [алкунанда[ои органикb мебошад.

Мувофиrи ТУ 5775-016-00287823-2011 исте[сол мешавад.

Барои истифода тайёр аст. Ба зарфи [авоногузар (чалак[о) борпеч карда мешавад.

Мe[лати кафолатии ниго[дории та[ранги «Мягкров» — 12 мо[ аз санаи исте[сол.

Номгeи нишонди{андаRиммат
Са[ми умумии модда[ои сабук, %45-60
Ваrти хушкшавb, с., на беш аз12
Миrдори чалак[о дар зарфмонак36
Вазн, кг/чалак17

Тахта[ои пенополистиролии гарминиго[дорандаи ППС

Тахта[ои пенополистиролb – [алли бе[тарини муаммои ниго[дории гармb дар дил[о[ конструксия[о (гарм кардани бино[о, вагон[о, вагон-яхдон[о, контейнер[о, бом[о, манзара[о, хона[ои чердакb ва болопeш[о, ароба[ои каппадори маишb ва автомобилиb) мебошад. Он[о нопeс ва ба таъсири биологb тобовар буда сол[ои дароз ба шумо хизмат мекунанд. Аз сабаби ба rувва даромадани стандарти нави байналмилалии ГОСТ 15588-2014 тахта[ои ПСБ-С ба тахта[ои гарминиго[дорандаи ППС номиваз карда шудаанд.

Гарм кардани бомпeш

Нав[ои истифодашаванда: ППС-8-Р-А, ППС-20-Р-А, ППС-23-Р-А, ППС-25-Р-А, ППС-35-Р-А, ППС-35ЕТ-Р-А, ППС-15-Т-Б, ППС-25-Т-Б, ППС-35-Т-Б

Тахта[ои пенополистиролb барои изолятсияи гармии сарборишавандаи бомпeш[о пешбинb шудааст. Навъи ППС8-Р-А барои бом[о, манзара[о, хона[ои чердакb, болопeш[ои, ки та[ти сарбори[ои механикb намебошанд, истифода бурда мешаванд.

Пенополистирол — аз xи[ати экологb маводи тоза буда, вазни кам дорад, дар насб rулай ва ба намb тобовар аст.

Гарм кардани девор[о

Навъ[ои истифодашаванда: ППС-8-Р-А, ППС-10-Р-А, ППС-12-Р-А, ППС-13ЕТ-Р-А, ППС-13-Р-А, ППС-14ЕТ-Р-А, ППС-16Ф-Р-А

Тахта[ои гарминиго[доранда барои изолятсияи гармии сарборинашуда дар rабати миёнаи конструксия[ои сеrабатаи деворкунанда пешбинb шудааст. Тахта[ои навъи ППС16Ф-Р-А барои гарм кардани конструксия[ои амудии деворкунанда бо система[ои таркибии гарминиго[дорандаи намои иморат бо rабат[ои берунаи андовакунb истифода бурда мешаванд.

ППС8-Р-А барои гарм ккардани вагон[о, ароба[ои каппадаори автомобилb, контейнер[о истифода бурда мешавад.

Гарм кардани та[курсb ва фарш

Навъ[ои истифодашаванда: ППС-20-Р-А, ППС-23-Р-А, ППС-25-Р-А, ППС-35-Р-А, ППС-35ЕТ-Р-А, ППС-15-Т-Б, ППС-25-Т-Б, ППС-35-Т-Б

Тахта[ои пенополистиролb барои гарм кардани сат[[ои, ки [ангоми истифода ба сарбори[ои зиёд (барои фарш[о, та[курси[о, ошёна[ои сифрb ва пойдевории бино[о, гараж[о, истго[[ои автомобил[о, [авз[о, камера[ои яхкунb, майдолн[ои сунъии яхмолакбозb ва uайра) гирифтор мешаванд, пешбинb шудааст.

Пенополистирол — аз xит[ати экологb маводаи тоза буда, ба намb тобовар аст, хоянда[оро ба худ xалб намекунад.

Тахта{ои rолабшуда

Ма[сулоти баландсифати бо андозаи 1000х1000 мм, бо uафсии 50, 80, 100, 120 мм, бо хусусият[ои бе[тарини нарминиго[дорb ва xаббиши об мебошад. Барои rулаии бурриш, аз як тарафи тахта нишонагузорb бо васегии катакча 50 мм кашида шудааст. Насби тахта[о оддb буда, мавxуд будани нимрухи зинадор дар тар[и тахта пайдошавии кeпрукча[ои хунукb [ангоми истифодаро аз байн мебарад. Аз рeи ГОСТ 15588-2014 исте[сол мешаванд.

Тахта[ои навъ[ои ППС25-Т-Б ва ППС35-Т-Б бо ранги rа[варанг исте[сол шуда аз рeи нишонди[анда[ои сифати худ аз пенополистироли экструзионb монданb надоранд.

Rолабдевори xудонашаванда аз пенополистирол

Rолабдевори xудонашаванда аз пенополистирол – технологияи муосир буда, дар назди со[аи сохтмонb имконият[ои навро пайдо мекунад. Rолабдевори пенополистиролb аз унсур[ои каммасрафи хурдадади гарминиго[доранда – намунаи технология[ои навини каммасрафи сохтани девор[о мебошад. Бо истифода аз технологияи мазкур бино[ои то 16 ошёнаро сохтан мумкин аст. Технологияи мазкур имконияти сохтани девор[ои яклухти бетонb дар якxоягb бо ниго[дории дукаратаи гарми ва овозро меди[ад, ки он[о дар майдони сохтмонb осон насб карда мешаванд. Чунин rолабдевор[о дар Канада, дар шимоли ИМА ва дар Аврупо васеъ истифода мешавад. Айни [ол истифодаи технологияи нави сохтмон дар сохтмони хона[ои истиrоматb дар Россия низ оuоз гардидааст. Технологияи истифодаи rолабдевори xудонашаванда аз полистирол дар сохтмони хусусb [ам низ метавонад истифода бурда шавад: маблаu[о хело сарфа мешаванд туфайли ин [ар кас метавонад бо дасти худ хонаи истиrоматии арзонро созад. Ба стандарти ТУ 2244-006-48124154-2008 мувофиrат мекунад.

Чорчeбаи девории кунxии рост

 • Баландии беруна — 400 мм
 • Дарозии беруна — 670(370) мм
 • Васегии беруна — 280 мм
 • Fафсии гарминиго[доранда — 65 мм
 • Маводи тоr[о — пластик

Чорчeбаи девории кунxии чап

 • Баландии беруна — 400 мм
 • Дарозии беруна — 670(370) мм
 • Васегии беруна — 280 мм
 • Fафсии гарминиго[доранда — 65 мм
 • Маводи тоr[о — пластик

Чорчeбаи девории асосb

 • Баландии беруна — 400 мм
 • Дарозии беруна — 1200 мм
 • Васегии беруна — 280 мм
 • Fафсии гарминиго[доранда — 65 мм
 • Маводи тоr[о — пластик

Чорчeбаи девории кунxии рост (эконом)

 • Баландии беруна — 250 мм
 • Дарозии беруна — 693(418) мм
 • Васегии беруна — 250 мм
 • Fафсии гарминиго[доранда — 50 мм
 • Маводи тоr[о — пенополистирол

Чорчeбаи девории кунxии чап (эконом)

 • Баландии беруна — 250 мм
 • Дарозии беруна — 693(418) мм
 • Васегии беруна — 250 мм
 • Fафсии гарминиго[доранда — 50 мм
 • Маводи тоr[о — пенополистирол

Чорчeбаи девории асосb (эконом)

 • Баландии беруна — 250 мм
 • Дарозии беруна — 1100 мм
 • Васегии беруна — 250 мм
 • Fафсии гарминиго[доранда — 50 мм
 • Маводи тоr[о — пенополистирол

Granulated expandable polystyrene bead

Полистироли кафкшулдаи uурeша мувофиrи ТУ 2214-004-48124154-2005 исте[сол мешавад. Полистироли кафкшуда — uурeша[ои сафеди курашакл буда, дар дохили он[о катакча[ои сершумори ба [ам пайвастаи бо [аво пуркардашуда мавxуд мебошанд.

Fурeша[ои кафкшуда дар пур кардани гарминиго[доранда[о, ба сифати пуркунандаи сабук дар исте[соли мавод[ои гарминиго[доранда бо истифода аз пайвасткунада[ои гуногун (андовареги гарминиго[доранда, полистиролбетон) истифода мешаванд. Fурeша[о [амчун пуркунанда дар исте[соли мебел[ои нарм истифода бурдан мумкин аст. Дар намуди ба остини полиэтиленb бо [аxми аз 1м³ то 3м³ фурeхта мешаванд.

Контейнер{ои гармb аз пенополистирол

Зарфи [аматарафа, ки имконияти ниго[ доштан ва наrл кардани ма[сулот[ои тезвайроншаванда ва яхкардаро меди[ад. Контейнер[ои гармb аз пенополистирол рефрижатор[ои махсусро иваз карда метавонанд, чунки он[оро дар восита[ои наrлиёти оддb якxоя бо дигар бор[о [амлу наrл кардан мумкин аст. {ангоми зарурат контейнер[ои гармиро бо аккумулятор[ои хунукb таx[изонидан мумкин аст.

Контейнери гармии Т-ПС-ПЩ-9

 • {аxм — 9 л
 • Андоза[о — 314х180х315 мм
 • Вазни ни[оии сарборb — 8 кг
 • Вазни умумb — 250 гр
 • Зичb — 19 кг/м³
 • Uафсии деворча — 15 мм
 • Муста[камb ба фишор — 0,18 МПа
 • Гармигузаронb — 0,038 Вт/(м*К)
 • Устуворb ба [арорат — от -20˚С до +30˚С
 • Дар маxмeъ тасма[ои кифтии танзимшаванда мавxуд аст

Контейнери гармии Т-ПС-ПЩ-12

 • {аxм — 12 л
 • Андоза[о — 365х180х315 мм
 • Вазни ни[оии сарборb — 12 кг
 • Вазни умумb — 365 гр
 • Зичb — 19 кг/м³
 • Uафсии деворча — 15 мм
 • Муста[камb ба фишор — 0,18 МПа
 • Гармигузаронb — 0,038 Вт/(м*К)
 • Устуворb ба [арорат — от -20˚С до +30˚С
 • Дар маxмeъ тасма[ои кифтии танзимшаванда мавxуд аст

TКонтейнери гармии Т-ПС-ПЩ-24

 • {аxм — 24 л
 • Андоза[о — 472х275х322 мм
 • Вазни ни[оии сарборb — 20 кг
 • Вазни умумb — 515 гр
 • Зичb — 19 кг/м³
 • Uафсии деворча — 17,5 мм
 • Муста[камb ба фишор — 0,18 МПа
 • Гармигузаронb — 0,038 Вт/(м*К)
 • Устуворb ба [арорат — от -20˚С до +30˚С
 • Дар маxмeъ тасма[ои кифтии танзимшаванда мавxуд аст

Контейнери гармии Т-ПС-ПЩ-40

 • {аxм — 40 л
 • Андоза[о — 520х420х330 мм
 • Вазни ни[оии сарборb — 35 кг
 • Вазни умумb — 550 гр
 • Зичb — 19 кг/м³
 • Uафсии деворча — 20 мм
 • Муста[камb ба фишор — 0,18 МПа
 • Гармигузаронb — 0,038 Вт/(м*К)
 • Устуворb ба [арорат — от -20˚С до +30˚С
 • Дар маxмeъ тасма[ои кифтии танзимшаванда мавxуд аст

Контейнери гармии Т-ПС-ПЩ-80

 • {аxм — 80 л
 • Андоза[о — 760х420х405 мм
 • Вазни ни[оии сарборb — 65 кг
 • Вазни умумb — 1150 гр
 • Зичb — 19 кг/м³
 • Uафсии деворча — 35 мм
 • Муста[камb ба фишор — 0,18 МПа
 • Гармигузаронb — 0,038 Вт/(м*К)
 • Устуворb ба [арорат — от -20˚С до +30˚С
 • Дар маxмeъ тасма[ои кифтии танзимшаванда мавxуд аст

Замима{о ба чорчeба{ои бетонb

Замима[о ба чорчeба[ои бетонb аз пенополистирол rисми сохти чорчeба[ои гармb ва санги сеrабата буда, аз чорчeба[ои бетонии рeb ва баранда ва rабати пенопласт байни он[о иборат мебошанд. Замима[о изолятсияи гармии хуб бо ниго[ доштани uафсии хиштмониро таъмин мекунанд.

Таъинот

Чорчeба[ои гарминиго[дорандаи деворb барои девори барандаи якrабата бо uафсии 300 мм барои иморат[о бо талабот[ои баланди муrовимати гармb ва xамъ кардани гармb аз xониби девор бо ниго[ доштани uафсии хурди девори беруна, ки истифодаи бисёртарини фазои даруниро таъмин менамоянд, пешбинb шудаанд.

Истифода

Деор аз чорчeба[ои гарминиго[дорандаро дар сохтмони коттеx[о, вилла[о, хона[ои бисёр[уxра ва дар сохтмон[ои саноатb (корго[[ои исте[солb, корхона[о, анбор[о ва гараж[ои гармшуда, марказ[о хизматрасонии техникии автомобил[о, ТСН, маuоза[о), барои иморат[ои объект[ои ша[рвандb (мактаб[о, толор[ои варзишb, ме[монхона[о, ма[зан[ои об, истго[[ои иншоот[ои тозакунb ва uайра) бо ма[дудкунии то 4-5 ошёна[о истифода бурдан мумкин аст.

Картони rуттигии ГОСТ 7933-89

Картони rуттигb аз макулатураи картонb ва rоuазb мувофиrи талабот[ои ГОСТ 7933-89 «Картон барои зарфи истеъмолb. Шарт[ои умумии техникb» ва аз рeи [уxxат[ои меъёрb-техникb барои намуди муайяни ма[сулот исте[сол мешавад.

Картони rуттигb барои тайёр намудани зарфи истеъмолb ва гурe[ии бемe[р пешбинb шудааст. {амчун маводи изофавb ва борпеч кардани мол[ои саноатb, мебел, ба сифати асос барои намуд[ои дигари картон, барои исте[соли панxара[ои картонb-xудокунанда, ба сифати гармкунанда дар контейнер[о ва вагон[ои ро[и о[ан истифода бурда мешавад.

Дар намуди лeла[о (1000 ± 3 мм; 1050 ± 3 мм) ва вараrа[о (1050*800 мм; 1050*1200 мм; 1050*1600 мм) исте[сол мешавад.

Навъ[ои зерини картони rуттигb исте[сол мешавад:
200, 250, 300, 350, 400.

Номгeи нишонди{андаГОСТ 7933-89200250300350400
Вазни картон бо майдони 1 м², г200-400200 ± 15250 ± 15300 ± 15350 ± 20400 ± 20
Uафсb, мм0,30-0,800,32±0,020,42±0,020,50±0,030,60±0,040,740±0,04
Сахтb дар гардиши кeндалангb статикb, Н*см0,20-2,500,40-0,500,60-0,700,80-0,901,10-1,201,30-1,40
Намb, %5-128,08,010,010,010,0

Картони [амвори зарфии ширешшудаи КС-2 ГОСТ 9421-80

Картони зарфии [амвори ширешшударо бо ро[и ширеш кардани чк чанд rабат[ои картон гирифта мешавад.

{амчун мавод барои тайёр намудани илова[ои таъминкунандаи [авоногузарb байни сат[[ои [амвори металлb: ба сифати муrова[ои китоб[о; ба сифати маводи иловагb байни зарфмонак[о; дар саноати бофандагb (мавод барои тайёр кардани rолибмистар[о, rолаб[о барои каллапeш[о, халта[о); дар саноати пойафзолдeзb (замима ба пошна ва нeги пой барои додани шакли пойафзол); барои исте[соли панxара[ои картонb-xудокунанда; ба сифати гармкунанда дар вагон[ои ро[и о[ан, [амчун асос барои гипсокартон истифода бурда мешавад.

Картони зарфии [амвор дар намуди вараrа[о исте[сол мешавад:

 • васегb 500 - 1250 мм, дарозb 500 - 2000 мм
 • баландии xамъшудаи зарфммонак ва даста на беш аз 1150 мм
 • дар мувофиrа бо истеъмолкунанда вараrа[ои картони андоза, uафсb ва вазни дигар исте[сол мешаванд
Номгeи нишонди{анда
Вазни картон бо майдони 1 м², г1000±1001250±100
Uафсb, мм, на кам аз1,41,8
Муrовимат ба фурeравb, Мпа, на кам аз0,75
Муrовимат ба xудо шудан ба rабат[о, Н, на кам аз48
Намb, %12(+2;-4)

Иштирок дар намоишго{{о, дастовард ва мукофот{о

Мо [ар сол дар намоишго[[ои сохтмонии байниминтаrавb ва байналмилалb иштирок мекунем. Ма[сулоти мо бо як rатор диплому мукофот[о барои сифат, корхонаамон низ барои дастовард[ои самаранокb ва раrобатпазирb rадрдонb шудааст. Дар ин xо мо ба шумо тан[о як rисми мукофот[ои махсусан му[ими худро пешкаш менамоем.

Дипломи дараxаи I барои ноил гаштан ба самаранокии баланд ва раrобатпазирb

Ифтихорнома барои uолибият дар озмуни «100 ма[сулоти бе[тарини Россия дар соли 2016»

Xоизадори озмуни байналмилалии «Мол ва хизматрасони[ои бе[тарини Поволже - ГЕММА»

Дипломи дараxаи III барои ноил гаштан ба самаранокии баланд ва раrобатпазирb

Мукофот ба корхонаи «Мягкая кровля» дар анxумани минтаrавии «Хати комёбb» - xом барои хизмат[о

Дипломи uолиби озсуни XVII Умумироссиявии бе[тарин корхонаи саноати мавод[ои сохтмонb ва ва саноати сохтмонb дар соли 2012

Дипломи дараxаи I барои ноил гаштан ба самаранокии баланд ва раrобатпазирb

Ифтихорнома барои uолибият дар озмуни «100 ма[сулоти бе[тарини Россия дар соли 2016»

Xоизадори озмуни байналмилалии «Мол ва хизматрасони[ои бе[тарини Поволже - ГЕММА»

Дипломи дараxаи III барои ноил гаштан ба самаранокии баланд ва раrобатпазирb

Мукофот ба корхонаи «Мягкая кровля» дар анxумани минтаrавии «Хати комёбb» - xом барои хизмат[о

Дипломи uолиби озсуни XVII Умумироссиявии бе[тарин корхонаи саноати мавод[ои сохтмонb ва ва саноати сохтмонb дар соли 2012

Робита{о


Cуроға: 443017, Федератсияи Россия, ш. Самара, к. Белгородская, 1

Телефон: +7 (846) 21-21-338, +7 (846) 21-21-335

E-mail: krovlya@mkrovlya.ru